Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

 TUM I atnaujintas

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kauno r. Raudondvario gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

 • ugdymo veiklų tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 • įrengiama mokytojų kambarys, mokyklos bendruomenės neformalaus bendravimo erdvės; įrengiami pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, erdvės, skirtos įtraukties veikloms; sutvarkomos esamos mokyklos erdvės, pritaikant jas kultūrinio ugdymo veikloms, konferencijų salės pritaikymas kultūros veikloms (bendruomenės renginiams ir neformaliajam švietimui organizuoti), specializuoti kabinetai; STEAM ugdymui skirtų erdvių įrengimas: biologijos, technologijų, robotikos kabinetai;
 • bus įsigyta įranga, baldai ir priemonės atnaujintoms erdvėms, laboratorijoms, projektinei ir kt. veiklai: lyderystei (mokytojų neformalaus bendravimo erdvė; mokyklos bendruomenės neformalaus bendravimo erdvės; erdvės neformaliajam ugdymui;  konferencijų salė); įtraukiajam ugdymui (specialistų kabinetai; specialiosios erdvės (nusiraminimo); bendrosios erdvės, skirtos įtraukties veikloms įgyvendinti); kultūriniam ugdymui (dailės, muzikos kabinetai; konferencijų salė;); STEAM ugdymui (biologijos, technologijų, robotikos kabinetai). 
 • ugdymo priemonių, padedančių efektyviau integruoti lyderystės veikiant, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo sritis į mokymo procesus, aprūpinimas: įtraukiajam ugdymui – priemonių, padedančių vertinti švietimo pagalbos paslaugų efektyvumą, sėkmingumą, tikslingumą ir kokybę, įsigijimas (švietimo pagalbos paslaugų efektyvumo vertinimo įrankiai – klausimynai, vertinimo kriterijai, mokyklų vertinimo anketos ir pan.); specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių asmeninės pažangos vertinimo įrankiai); kultūriniam ugdymui – priemonės, padedančios efektyviau integruoti kultūros ugdymą į mokymo procesus (metodinės medžiagos sukūrimas kultūros ugdymo integracijai į mokymo turinį (su rekomendacijomis pagal mokinių amžių); praktinės pagalbos vadovai mokytojams dėl kultūros ugdymo integravimo); priemonės, padedančios efektyviau integruoti STEAM ugdymą į mokymo procesus – (STEAM metodinės medžiagos, pamokų turinio kūrimas, praktinė pagalba mokytojams; mokymo turinio pertvarkymas / naujų mokomųjų dalykų veiklų aprašų parengimas, metodinių rekomendacijų leidinių parengimas).
 • gimnazijoje bus vykdomi mokymai ir užsiėmimai: lyderystės srityje – mokyklų vadovų, pavaduotojų, klasių vadovų mokymai inovacijų lyderystės, vadovavimo, strateginio valdymo temomis; įtraukties srityje: mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijos stiprinimas – įtraukiojo ugdymo praktika, mokymai, skatinantys įtraukiojo ugdymo supratimą ir nuoseklų diegimą; STEAM srityje: dalyko mokytojų mokymai – projektinis ir probleminis mokymosi metodai sėkmingai STEAM integracijai, STEAM patyriminis ir probleminis mokymas; kultūros srityje: dalyko mokytojų kompetencijos, nukreiptos į kultūros ugdymą, stiprinimas ir integruotas kultūrinis ugdymas, meno terapija; organizuojamos vadovų, pavaduotojų, klasių vadovų ir kitų mokytojų, taip pat srities veiklų koordinatoriaus stažuotės Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigose, demonstruojančiose gerus pasiekimus lyderystės, įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo, STEAM ugdymo srityse; švietimo įstaigų vadovų ir pavaduotojų asmeninis koučingas lyderystės srityje; klasės vadovų mokymai-patyriminė stovykla lyderystės srityje ir kvalifikacijos tobulinimo programa;
 • vykdomi mikroklimato tyrimai, kurių pagrindu bus rengiami mikroklimato gerinimo veiksmų planai, diegiami inovatyvūs mokyklų valdymo modeliai, kuriamas bendradarbiavimo ir komandinio darbo algoritmas, leidžiantis atpažinti švietimo pagalbos poreikio požymius ir apibrėžiantis tolimesnės paslaugos nustatymo ir teikimo procesus;
 • vykdomos kultūrinio ugdymo edukacinės veiklos (bendros pamokos mokiniams, dalyvaujant socialinių partnerių atstovams; edukacijų organizavimas; dalyko mokytojų edukacinių ir pan. užsiėmimų organizavimas, gerosios patirties sklaida, partnerystės ryšių užmezgimas su socialiniais partneriais); organizuojamos STEAM srities edukacinės veiklos (ryšių su kitais socialiniais partneriais stiprinimas, organizuojant pamokas, mokinių projektinės veiklos, praktinių, baigiamųjų ir kt. darbų integravimas į pamokų organizavimą;
 • projekto veiklų sklaida ir gerosios patirties dalijimasis su kitomis Kauno rajono mokyklomis.

       Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

  Siekiami rezultatai:

 • Padidės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidės PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažės bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidės vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Pagerės jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis;
 • Padidės švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis;
 • Padidės tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis;
 • Padidės integruotų pamokų skaičius;
 • Sumažės mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Fondas

fondasbites

Fondas bitės
Gabių mokinių paramos fondas „Bitės“
 

Vyturys

v logo page 001
 
Vyturys Elektronines knygos
 

NŠA

Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra

Tamo

tamo1

Elektroninis dienynas 

Emokykla

 

emokykla logo

Kauno rajono savivaldybė

savivaldybe

Mykolo Romerio universiteto informacijos ištekliai

 

atsisiųsti

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

smm

 

Globos centrai 

vaikai yra vaikai baneris300x600 desktop

Kauno r. Raudondvario gimnazija